БЛАЈЕР ДООЕЛ

ул. Козле бр.2a-1/4
1000 Скопје, Македонија
Телефон:  ++389 75 440610
 • База на материјали и траки по производители
 • Можност за ажурирање на базата со материјалии и траки 
 • Можност за автоматска размена на материјали по интернет
 • Задавање на ротација на ниво на парче
 • Кантирање со задавање на страна за кантирање и тип на кант трака на парчето
 • 7 различни методи за оптимизација групирани по ориентација на сечење
 • Можност за рачно прередување на елементите во кројната шема
 • Можност за печатење на комплетен работен налог
 • Корисничко моделирање на изгледот на работниот налог
 • Можност за печатење на кројна шема во работниот налог
 • Корисничко моделирање на изгледот на кројната шема при печатењето
 • Печатење на сметка за цена на материјал и услуга во работниот налог
 • Печатење на спецификација од парчиња и начин на кантирање во работниот налог
 • Печатење на спецификација за останати парчиње од кроењето во работниот налог
 • Печатење на спецификација за парчиња што рачно ке се докројат во работниот налог
 • Можност за печатење на налепниците за кантирање
 • Можност за корисничко моделирање на изгледот на налепниците
 • Комплетен преглед на потрошениот материјали и траки во кројната шема
 • Можност за праќање на кројни шеми по интернет
 • Компатибилност со програмот за дизајнирање на ентериери mawinkit
 • Поддршка на повеќе машини за кроење (Selco,Holzher,WN200,GIBEN,Holzma,SCM,Schelling)
 • Кориснички моделирање на програмот за работа со било кој тип на машина
 • Повеќејазичност
 • Можност за автоматизација на рачно водена машина преку посебен софтвер маwinsal
 • Евиденција на остатоци
 • Можност за дистрибуирање на клиентски верзии на своите комитенти
 • Поврзаност со други софтвери за дизајнирање на мебел
www.blajer.com.mk © 2006